سیبک موجگیر تیبا

مشخصات فنی
کد کالا :   
تعداد در کارتن :  
سیبک موجگیر تیبا
سامان خودرو موجود

دسته موتور شماره 2 تیبا

مشخصات فنی
کد کالا :  030401646
تعداد در کارتن : 30 عدد
دسته موتور شماره 2 تیبا
سامان خودرو موجود

دسته موتور شماره 1 تیبا

مشخصات فنی
کد کالا :  030401645
تعداد در کارتن : 30 عدد
دسته موتور شماره 1 تیبا
سامان خودرو موجود

دسته موتور شماره 3 تیبا

مشخصات فنی
کد کالا :  030401647
تعداد در کارتن : 20 عدد
دسته موتور شماره 3 تیبا
سامان خودرو موجود

توپی سر کمک تیبا-راست

مشخصات فنی
کد کالا :  030401644
تعداد در کارتن : 20 عدد
توپی سر کمک تیبا-راست
سامان خودرو موجود

توپی سر کمک تیبا-چپ

مشخصات فنی
کد کالا :  030401643
تعداد در کارتن : 20 عدد
توپی سر کمک تیبا-چپ
سامان خودرو موجود

بوش تعادل تیبا-ریو

مشخصات فنی
کد کالا :  030401573
تعداد در کارتن : 40 عدد
بوش تعادل تیبا-ریو
سامان خودرو موجود

سیبک فرمان ریو- تیبا

مشخصات فنی
کد کالا :  030401111
تعداد در کارتن : 60 عدد
سیبک فرمان ریو- تیبا
سامان خودرو موجود

سیبک طبق ریو / تیبا - چپ

مشخصات فنی
کد کالا :  030401646
تعداد در کارتن : 12 عدد
سیبک طبق ریو / تیبا - چپ
سامان خودرو موجود

سیبک طبق ریو/تیبا-راست

مشخصات فنی
کد کالا :  030401178
تعداد در کارتن : 12 عدد
سیبک طبق ریو/تیبا-راست
سامان خودرو موجود

سیبک بازویی ریو- تیبا

مشخصات فنی
کد کالا :  030401202
تعداد در کارتن : 48 عدد
سیبک بازویی ریو- تیبا
سامان خودرو موجود

دیسک چرخ تیبا

مشخصات فنی
کد کالا :  030401624
تعداد در کارتن : 6 عدد
دیسک چرخ تیبا
سامان خودرو موجود

سیبک تعادل ریو/ تیبا-چپ

مشخصات فنی
کد کالا :  030401139
تعداد در کارتن : 30 عدد
سیبک تعادل ریو/ تیبا-چپ
سامان خودرو موجود

سیبک تعادل ریو/ تیبا-راست

مشخصات فنی
کد کالا :  030401138
تعداد در کارتن : 30 عدد
سیبک تعادل ریو/ تیبا-راست
سامان خودرو موجود