تست کشش چیست؟

تست کشش چیست؟

تست کشش که با عنوان تست تنش نیز شناخته می شود، شاید اساسی ترین نوعِ آزمون مکانیکی مواد است که می توان روی یک ماده انجام داد.

تست کشش چیست؟

تست کشش چیست؟

تست کشش که با عنوان تست تنش نیز شناخته می شود، شاید اساسی ترین نوعِ آزمون مکانیکی مواد است که می توان روی یک ماده انجام داد. تست های کشش، ساده، نسبتاً ارزان و کاملاً استاندارد هستند. با کشیدن ماده، می توان سریعا واکنش آن در برابر نیروهای اعمالی را تعیین نمود. هنگامیکه ماده کشیده می شود، به استحکام کششی و ازدیاد طول آن ماده می توان دست یافت.

چرا تست کشش یا تست تنش را اجرا می کنیم؟

با استفاده از تست کشش می توانید درباره ی خواص ماده تا حد زیادی آشنا شوید. وقتی به کشیدن قطعه تا زمان شکستن ادامه دهید، به مشخصات کششی خوب و کاملی دست خواهید یافت. منحنی حاصله نمایانگر چگونگی واکنش ماده در برابر نیروهای اعمالی خواهد بود. حداکثر تنش بسیار مهم بوده و معمولاً در نمودار "استحکام نهایی" یا UTS نامیده می شود.

نمودار تست کشش

قانون هوک

در اکثر آزمون های کشش مواد، می توان مشاهده کرد که در مراحل اولیه ی آزمون ارتباط بین نیروی اعمالی یا بار وارده و ازدیاد طول نمونه تحت تست، بصورت خطی است. در این ناحیه، نمودار از رابطه ای به نام "قانون هوک" تبعیت می کند که در آن نسبت تنش به کرنش مقدار ثابت φ/ε=E است. E معرف شیب خط در این ناحیه است، که درآن تنش (ε) متناسب با کرنش (φ) بوده و "مدول الاستیسیته" یا "مدول یانگ" نامیده می شود.

نمودار قانون هوک